Säkerhet kring vindkraft

Skriftlig fråga 2020/21:648 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Under föregående mandatperiod utredde Statens haverikommission det vindkraftverk som kollapsade på julafton 2015 i Lemnhults vindkraftspark utanför Vetlanda. I slutrapporten från denna utredning lade man fram flera förslag till åtgärder som man ansåg nödvändiga för att förhindra ytterligare olyckor från att ske.

Med anledning av detta ställde jag en fråga till dåvarande arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson om hon avsåg att verka för att dessa åtgärder skulle vidtas. I det svar som då lämnades sas inte huruvida man avsåg att göra något. Man konstaterade däremot att Boverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Arbetsmiljöverket skulle svara mot Statens haverikommission kring de rekommendationer som lämnats.

I november 2017 svarade samtliga dessa myndigheter Statens haverikommission om vad man ansåg kring rekommendationerna och vad man avsåg att göra. I de svar som Boverket och Länsstyrelsen i Jönköpings län lämnade redogjordes man för hur man omhändertagit i rekommendationer, vilket även bekräftades av Statens haverikommission.

Från Arbetsmiljöverket informerade man att man avsåg att inom ramen för marknadskontrollen revidera den checklista man har för vindkraftverk. Detta svar ansåg inte Statens haverikommission som tillfredsställande. Detta kopplat till att man dels inte kunnat utläsa om Arbetsmiljöverket endast avsåg det enskilda verket i det separata tillsynsärendet, alla verk i den aktuella vindkraftsparken eller alla vindkraftverk i Sverige.

Man ansåg inte att Arbetsmiljöverket aviserade en ambitionshöjning för kontroller och inspektioner av alla vindkraftverk i Sverige. Något som var en av rekommendationerna och att det i enlighet med maskindirektivet ska syfta till att säkerställa att vindkraftverken under hela sin livstid ska kunna svara upp mot säkerhetskraven.

Denna utredning är den enda som gjorts för en olycka med ett vindkraftverk, men trots de identifierade bristerna och åtgärder som borde vidtas fortsätter problemen. Bara under detta år har flera olyckor inträffat. Bara under detta år har vi sett ett flertal olyckor:

7 april 2020 – under ett oväder gick en vinge av på ett av vindkraftverken i Mjölby kommun.

6 september 2020 – ett rotorblad lossnade från ett vindkraftverk i Ömossa vindkraftspark i Österbotten.

25 september 2020 – ännu ett rotorblad lossnar och slungas iväg i Ömossa.

21 augusti 2020 – Åmot-Lingbo vindkraftspark drabbas av en havererad turbin. En hel vinge bryts av och faller ned.

Nu den gångna helgen inträffade det igen att ett vindkraftverk kollapsade. Det var ett av de 230 meter höga vindkraftverken norr om Skellefteå som föll till backen och som även var av samma fabrikat som det Statens haverikommission utredde 2015.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och ministern att vidta för att stärka säkerheten vid montering av vindkraftverk och under vindkraftverkens hela livslängd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-23 Överlämnad: 2020-11-23 Anmäld: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga