Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftsledning

Skriftlig fråga 2019/20:642 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Staten investerar årligen ca 24 miljarder kronor i ny infrastruktur inom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Den bärande principen vid beslut om dessa är att de mest samhällsekonomiskt effektiva transportlösningarna ska väljas. Som stöd för beslutsprocessen finns den så kallade fyrstegsprincipen, där billigare åtgärder alltid ska övervägas innan dyrare lösningar – till exempel investeringar i ny infrastruktur – beslutas.

Moderna tillståndsprocesser för elnät bereds i dag i Regeringskansliet. Nätkoncessionsutredningen har i närtid haft uppdraget att föreslå åtgärder som kan effektivisera och snabba på elnätsutbyggnaden, med bibehållen rättssäkerhet.

En central del för att garantera effektivitet i utbyggnaden av elnät är att den samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärden alltid väljs först. Av den anledningen förordade utredningen de förslag som presenteras i en rapport som Energimarknadsinspektionen nyligen gjort i ämnet. Bland annat föreslogs att krav ska ställas på en samhällsekonomisk analys vid elnätsutbyggnad, vilket var ett förslag som gillades av många remissinstanser.

Jag vill därför försäkra mig om att förslag om samhällsekonomiska analyser inte tappas bort i den nu pågående beredningen på Regeringskansliet.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman blir därför:

 

Hur ser statsrådet på förslagen från Energimarknadsinspektionen med flera om att samhällsekonomiska analyser ska ges en plats i den framtida planeringen för elnätsutbyggnad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-13 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Svarsdatum: 2019-12-30 Sista svarsdatum: 2019-12-30
Svar på skriftlig fråga