Sjöfartsstödet

Skriftlig fråga 2010/11:283 av Enochson, Annelie (KD)

Enochson, Annelie (KD)

den 8 februari

Fråga

2010/11:283 Sjöfartsstödet

av Annelie Enochson (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I Jonas Bjelvenstams utredning (SOU 2010:73) kring sjöfartens förutsättningar var ett av förslagen för att stärka svenskflaggade fartygs konkurrenskraft att samtliga fartyg som omfattas av kommissionens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport bör motta sjöfartsstöd.

Reglerna för att få motta sjöfartsstöd ändrades så att kraven skärptes 2009. I kraven ingår nu att fartyget i sin näringsverksamhet måste utföra transporter av gods eller passagerare för att vara föremål för sjöfartsstöd. Den snäva definitionen har allvarligt påverkat möjligheterna för en rad verksamheter att verka under svensk flagg. Företag med fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö tvingas till utflaggning där man säljer sina svenska fartyg och i stället tvingas hyra sina båtar.

Utredaren föreslår att förordningen 2001:770 om sjöfartsstöd ändras så att den nu gällande paragrafens första strecksats utgår. Eftersom ändringen återställer förordningstexten till den lydelse som tidigare gällt och som godkänts av EU-kommissionen, borde uppmaningen från utredningen kunna hörsammas skyndsamt. Ett ställningstagande brådskar för de företag som drabbas av nuvarande förordning.

Med anledning av ovanstående är min fråga när statsrådet avser att ta några initiativ i linje med det som utredningen föreslår.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-08 Anmäld: 2011-02-08 Svar anmält: 2011-02-16 Besvarad: 2011-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-16)