Sjöfartsstödet

Skriftlig fråga 2019/20:1375 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfartsnäringen har avgörande betydelse för Sverige och svenskt näringsliv. Branschen har drabbats hårt av rådande kris och de effekter denna för med sig.

Sverigedemokraterna har en fast ambition om att nå de mål som sätts upp. Ett citat ur den sjöfartsambitiösa godstransportstrategi som regeringen sjösatte år 2018 visar på vikten av sjöfarten:

”Det näringspolitiska målet för sjöfarten är att på olika sätt tillvarata sjöfartens möjligheter som en konkurrenskraftig exportnäring och därigenom stärka betalningsbalansen, samt att den svenska handelsflottan tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor.”

Sjöfarten och då i synnerhet den hårt drabbade färjetrafiken ska ges rimliga villkor att klara sig igenom coronapandemin och dess effekter. Det är positivt med miljövänlig och klimatsmart sjöfart oavsett flagg. Hjärtat bultar dock extra för svenskflaggad trafik. Anledningen är att den i hög utsträckning bidrar till svensk konkurrenskraft. Det innebär också att besökare från andra länder understöder den svenska besöks- och turistnäringen. Det bidrar till att stärka och möjliggöra ett svenskt konkurrenskraftigt näringsliv. Det inverkar också positivt på arbetsmarknaden genom att generera många arbetstillfällen inom den maritima näringen.

Sjöfartens aktörer, såväl från den fackliga sidan som från den arbetsgivande sidan i rederierna, tar återkommande upp frågan om när det tillfälliga sjöfartsstödet kan komma att börja gälla. Frågan ligger hos regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser regeringen att vidta åtgärder för att skyndsamt göra det tillfälliga sjöfartsstödet tillgängligt, och när i tid kan stödet vara på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-15 Överlämnad: 2020-05-19 Anmäld: 2020-05-20 Svarsdatum: 2020-05-27 Sista svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga