Skademinimering gällande tobak

Skriftlig fråga 2020/21:203 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att tobaksrökning är ett stort hälsobekymmer för många. Samtidigt som individens rätt till självbestämmande värnas är det inte orimligt att staten inte står i vägen för bättre alternativ till tobaksrökning. Riksdagen har flera gånger påpekat att skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaks- och nikotinprodukter bör beaktas inför ett kommande regleringsförslag från regeringen.

En ny ANDT-strategi för perioden 2021–2026 är under framtagande för att beslutas av riksdagen under nästa år. Den 6 februari 2020 beslutade regeringen genom ett kommittédirektiv (2020:9) att en särskild utredare ska göra en översyn av vissa frågor på tobaksområdet. Ett övergripande syfte är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobaks- och tobaksliknande produkter.

Den nuvarande ANDT-strategin omfattar tobaksvaror, men förhåller sig inte till nikotinprodukter som sådana. Av kommittédirektivet framgår att det är fråga om en utvidgning av regleringens räckvidd som ska föras in i en kommande strategi. Vidare anförs att ett viktigt medel för regeringen för att uppnå målen i en ny ANDT-strategi är att avnormalisera rökning och annat bruk av tobak, inklusive snus, nikotinprodukter och tobaksliknande produkter. Även detta är en radikal utvidgning av tillämpningsområdet jämfört med föregående strategiperiod.

Däremot saknar regeringens direktiv något som helst beaktande av riksdagens uttryckliga vilja att ta hänsyn till skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter när ett nytt lagförslag presenteras. Det är anmärkningsvärt att regeringen har förbigått denna viljeinriktning. I stället kan direktivet tolkas som att gå i motsatt riktning genom att undersöka möjligheterna att samordna regelverket för alla slags nikotinprodukter, oavsett om de innehåller tobak eller inte. Regeringen går dessutom längre genom att undersöka möjligheterna att införliva nikotinfria produkter i samma lagstiftning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är ministern beredd att ge ett tilläggsdirektiv till utredningen för att säkerställa att riksdagens viljeinriktning avseende att hänsyn ska tas till olika nikotinprodukters skadeverkningar beaktas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-13 Överlämnad: 2020-10-14 Anmäld: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga