Skatteregler som gör Sverige till en mer attraktiv sjöfartsnation

Skriftlig fråga 2020/21:478 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att fler handelsfartyg flaggar svenskt borde vara högt prioriterat för regeringen. Fler svenskflaggade fartyg ger Sverige större tyngd och trovärdighet i IMO (Internationella sjöfartsorganisationen), vilket gör att Sverige kan driva på mer effektivt för kraftfullare miljöregler och för ett bättre sjösäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Därtill är en större svenskflaggad handelsflotta nödvändig för att kunna säkerställa de behov som kan finnas i händelse av kris eller krig. Tyvärr finns det flera faktorer som gör att rederier väljer bort Sverige till förmån för till exempel Danmark.

Rederiet Concordia Maritime uppgav tidigare i år i Sjöfartstidningen att det danska systemet för tonnageskatt är bättre än det svenska och att det tillsammans med stämpelskatt och registreringskostnader fick bolaget att välja bort Sverige. Det var olyckligt, då deras tolv stortankfartyg hade inneburit ökade skatteintäkter för Sverige samtidigt som det hade ökat möjligheterna att drivmedelsförsörja Sverige i en kris- eller krigssituation.

Att Storbritannien nu lämnar EU innebär dock att Sverige får nya chanser att locka fler fartyg att ansluta till det svenska tonnageskattesystemet, och kanske också flagga svenskt, då flera rederier just nu tittar på att flagga ut från Storbritannien. Genom att sänka trösklarna för att ansluta till det svenska systemet och flagga svenskt kan vi locka dessa. Att till exempel ta bort stämpelskatten för fartygsinteckningar vore ett förhållandevis enkelt sätt att göra Sverige mer attraktivt. Det brådskar dock. Storbritannien har redan lämnat EU och är nu inne i en övergångsperiod. De val som redarna gör nu kommer vi att leva med länge.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern och regeringen beredda att göra förenklingar i skattesystemen som gör Sverige mer attraktivt som sjöfartsnation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-13 Överlämnad: 2020-11-13 Anmäld: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga