Skogsutredningen

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

För cirka tio månader sedan tillsatte regeringen en utredning med syfte att värna och stärka den privata äganderätten till skogen, säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar samt belysa eventuella målkonflikter. Utredaren fick också i uppdrag att föreslå hur incitament för hållbart skogsbruk och en förbättrad legitimitet för den förda skogs- och miljöpolitiken kan skapas. Uppdraget skulle redovisas knappt ett år senare.

I mitten av mars begärde skogsutredaren Agneta Ögren förlängd tid från regeringen. Det omfattande uppdraget kräver allra helst ytterligare ett års arbete, skriver utredaren i skrivelsen till Miljö- och Näringsdepartementen. Men två månader senare är Ögrens begäran fortfarande obesvarad. Det verkar inte heller fattas något beslut vid kommande regeringssammanträde.

Utredningen ska lämna över sitt slutbetänkande till regeringen senast den 1 juli. I praktiken innebär det en deadline för arbetet om två veckor.

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin lyder därför:

 

Kommer ministern att förlänga utredningens tidsram eller inte?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-28 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga