Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Skrivelse angående förnyad ANDTS-strategi 2021-2025

Skriftlig fråga 2021/22:766 av Pia Steensland (KD)

Pia Steensland (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 15 juni 2021 beslöt riksdagen, efter förslag från Kristdemokraterna, att avslå regeringens proposition En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 och strategins övergripande mål. Riksdagen uppmanade i samband med beslutet regeringen att återkomma med ett förslag till nytt övergripande mål som tar hänsyn till de varierande skadeverkningarna som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka, att uppdra åt Socialstyrelsen att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade, att uppdra åt Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar i syfte att förbättra beroendevården samt att utreda möjligheterna att skapa ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention med mera.

Undertecknad frågade nyligen socialministern när regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett nytt förbättrat förslag till ANDTS-strategi (skriftlig fråga 2021/22:662).

I sitt svar den 3 januari instämde socialministern om vikten av en samlad strategi inom ANDTS-området. Hon betonade att arbetet inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet vägletts av en samlad strategi sedan 2011 och att strategin har haft en viktig och stödjande funktion i det samlade arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Hon menade också att det är särskilt viktigt att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Vidare skrev socialministern i sitt svar att regeringen har tagit emot riksdagens tillkännagivande och avser att återkomma till riksdagen.

Den 11 januari presenterade regeringen förteckningen som redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2022 och under återstoden av riksmötet. Förteckningen innehöll en skrivelse med titel En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025.

Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att återkomma till riksdagen med en skrivelse i stället för en proposition angående en förnyad ANDTS-strategi. Detta då en skrivelse, till skillnad från en proposition, har en mer redogörande karaktär men framför allt inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Baserat på ovanstående önskar jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Utifrån vilket syfte har regeringen valt att återkomma till riksdagen med en skrivelse i stället för en proposition avseende En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-14 Överlämnad: 2022-01-16 Anmäld: 2022-01-18 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga