Skydd av Lilla Middelgrund och andra marina områden

Skriftlig fråga 2008/09:1156 av Ehn, Tina (mp)

Ehn, Tina (mp)

den 14 augusti

Fråga

2008/09:1156 Skydd av Lilla Middelgrund och andra marina områden

av Tina Ehn (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I en fråga till regeringen i våras ville jag få svar på hur regeringen avser att agera för att skydda värdefulla marina naturområden från de hot som dessa utsätts för, bland annat från trålning. I förlängningen gäller det de 144 svenska Natura 2000-områden där EU:s habitatdirektiv ålägger medlemsstaterna att införa skydd, bland dem områdena Lilla Middelgrund och Fladen i Kattegatt.

I ett svar den 29 april lät Andreas Carlgren förstå att han redan hade åtgärdat problemet och att miljöbalken gäller fullt ut inom dessa områden sedan den 1 januari i år och att det åligger länsstyrelsen att agera om det förekommer en verksamhet som riskerar att påverka områdena på ett oacceptabelt sätt. Det låter tillfredsställande.

Därför var det med stor förvåning som jag läste en debattartikel i Dagens Nyheter i början av augusti, skriven av jordbruksminister Eskil Erlandsson, där han medger att områdena inte alls är skyddade mot trålning och att detta är ett problem. EU:s fiskeripolitik är överordnad både habitatdirektivet och den svenska miljöbalken efter vad jag kan förstå. Detta har också belysts genom den aktion som Greenpeace har bedrivit genom att lägga stenar för att förhindra trålning.

Uppenbarligen har miljöministern inte blivit informerad av länsstyrelsen om de problem som föreligger.

Mot bakgrund av att problemen nu är uppenbara för alla frågar jag åter hur miljöministern avser att agera för att ge de marina Natura 2000-områdena ett skydd mot trålning och annan skadlig verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-14 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-28 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-28)