Småskalig vedeldning

Skriftlig fråga 2008/09:195 av Persson, Sven Gunnar (kd)

Persson, Sven Gunnar (kd)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:195 Småskalig vedeldning

av Sven Gunnar Persson (kd)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Kristdemokraterna har vid flera tillfällen påpekat hur luftföroreningar från småskalig vedeldning lokalt är ett miljö- och hälsoproblem. I en partimotion på UO 20 2005/06 efterlyste partiet ett större svängrum för kommuner att utan inblandning av centralregeringen kunna fatta beslut om specifika miljöproblem. Man föreslog att regeringen skulle lägga fram förslag till lagändring som kunde öka kommuners befogenhet att ställa lokala miljökrav på utsläpp till luften.

I betänkandet 2005/06 MJU25 avstyrktes motionen och hänvisades till pågående beredning på Regeringskansliet där fördelning av ansvar, beslutanderätt och finansieringsbörda mellan olika aktörer på området behandlas.

Trots att nya vedpannor med förbättrade utsläppsnivåer installeras medför den ökande vedeldningen en sämre luftkvalitet i bebyggda områden. Miljömålsrådet identifierar vedeldning som en bidragande orsak till att miljömålet om frisk luft inte uppnås.

Med anledning av det anförda, avser ministern att ta några initiativ till ändrad lagstiftning för att stärka kommuners möjligheter att upprätta lokala miljökrav på utsläpp till luften?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Svar anmält: 2008-11-11 Besvarad: 2008-11-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-11)