Specialister i äldrepsykiatris rätt att tillämpa LPT

Skriftlig fråga 2018/19:952 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Specialistläkare på psykiatriska kliniker kan på delegation av chefsöverläkare fatta beslut om psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Som psykiatriska specialiteter räknas enligt SOSFS 2015:8 barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri och rättspsykiatri. I praktiken måste alla specialistkompetenta läkare på en psykiatrisk slutenvårdsklinik i offentlig regi ha denna delegation för att arbetet ska fungera.

Sedan 2015, då en omfattande förändring av specialistutbildningen för samtliga läkarspecialiteter gjordes, är det även möjligt för specialister inom såväl psykiatri som geriatrik att bli specialist i äldrepsykiatri. I planeringen av den nya specialiteten var det meningen att specialister i äldrepsykiatri genom chefsöverläkardelegation ska kunna fullgöra uppgifter som stadgas i LPT. I målbeskrivningen för specialistutbildningen för äldrepsykiatri framgår att ”den specialistkompetenta läkaren ska kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten, inklusive lagar och andra föreskrifter som gäller för myndighetsutövning”.

Enligt Socialstyrelsen är det dock inte möjligt att ge en chefsöverläkardelegation till den som har geriatrik som basspecialitet och äldrepsykiatri som tilläggsspecialitet eftersom äldrepsykiatri endast klassificeras som tilläggsspecialitet och inte psykiatrisk specialitet. Det innebär att specialister i äldrepsykiatri med geriatrik som bas inte kan fungera på tjänster inom psykiatrin där tvångsvård utövas trots att de har utbildning för detta. Det innebär vidare att det inte blir attraktivt för äldrepsykiatriker att söka sig till dessa kliniker till men för de äldre patienter som vårdas där. Det är just den geriatriska kunskapen parad med den psykiatriska som är så viktig för att ge god vård till många av patienterna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser regeringen att vidta åtgärder, till exempel genom en uppdatering av författningarna, för att möjliggöra för äldrepsykiatriker att på delegation av chefsöverläkare tillämpa LTP?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga