specialpedagogik och handikappkunskap

Skriftlig fråga 2001/02:1455 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 30 juli

Fråga 2001/02:1455

av Maria Larsson (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om specialpedagogik och handikappkunskap

I dag går flertalet skolungdomar med ett funktionshinder i den vanliga skolan på hemorten. I Barnombudsmannens rapport till regeringen kan man utläsa att ökade lärarkunskaper om funktionshindrades behov är skriande stort. För att dessa elever ska kunna få ett bra bemötande och adekvat hjälp är det viktigt att de vuxna som finns i skolan har kunskap om bemötandefrågor men också om anpassade läromedel och hjälpmedel. Att införa handikappkunskap som obligatorisk kurs i lärarutbildningen är enligt handikapporganisationernas åsikt den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra funktionshindrade elevers situation.

Kristdemokraterna betonade starkt vikten av specialpedagogiska kunskaper vid införandet av den nya lärarutbildningen. Detta var också intentionen i den proposition som förelades riksdagen. Dessvärre inbegrips i verkligheten inte överallt specialpedagogik i basblocket på 60 poäng i dag. I det specialpedagogiska blocket ska handikappkunskap vara en självklar del eftersom den förmedlar den praktiska kunskap som lärare behöver för att vara förberedda för sin yrkesroll. Såväl specialpedagogik som handikappkunskap bör ingå i lärarutbildningens basblock och därmed komma samtliga lärare till del under utbildningstiden.

Avser utbildningsministern att verka för att specialpedagogik och handikappkunskap blir en obligatorisk del i lärarutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarad: 2002-08-13 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-13)