Statliga bolags utlämnande av handlingar

Skriftlig fråga 2019/20:657 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Konsumentombudsmannen (KO) har efter en anmälan från Branschföreningen för Onlinespel begärt ut handlingar från AB Svenska Spel. Anmälan går i korthet ut på att Svenska Spel i sitt TV4-sända trisskrap underlåter att annonsmarkera inslaget samt underlåter att informera om 18-årsgräns och hänvisning till hjälplinje för problemspelare. Branschtidningen Dagens Media var först ut att berätta om detta (den 20 november 2019).

I syfte att fatta ett så välgrundat beslut som möjligt har KO begärt ut reklamavtalet mellan Svenska Spel och TV4 avseende trisskrapet. Trots flera påminnelser från KO har Svenska Spel ännu inte lämnat ut det efterfrågade avtalet. Detta trots att myndigheten rutinmässigt sekretessbelägger underlag som kan innehålla affärsmässigt känslig information, varför risken torde vara liten att informationen i avtalet kan tjäna något annat syfte utöver KO:s granskning av påstådda brister i konsumentskyddet.

Konsumentverket och KO har av riksdag och regering tilldelats det operativa myndighetsansvaret att övervaka och sanktionera överträdelser av konsumentskyddet i den svenska spellagen. Det framgår särskilt av regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad att konsumentskyddet för spelprodukter ska stärkas med den nya spelregleringen.

Mot den bakgrunden framstår det som uppseendeväckande att statens eget spelbolag Svenska Spel motarbetar den myndighet som är satt att slå vakt om konsumentskyddet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka generella åtgärder vidtar ministern för att Svenska Spel och andra bolag med statligt ägande lämnar ut av svenska myndigheter efterfrågat material?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-17 Överlämnad: 2019-12-18 Anmäld: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga