Statliga topplån för byggande av hyresrätter

Skriftlig fråga 2020/21:909 av Momodou Malcolm Jallow (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Bostadsbrist, hemlöshet, segregation och trångboddhet – konsekvenserna av att staten under alltför många år har lämnat bostadspolitiken åt sitt öde blir allt tydligare. Marknadskrafterna har fått styra fritt, och i dag ser vi resultaten av de senaste decenniernas avregleringar.

Det är dags för staten att återigen ta ett större ansvar. Annars kommer inte de bostäder som framför allt behövs att bli verklighet, det vill säga hyresbostäder med rimliga hyror. Detta gäller inte minst i en tid då byggtakten sjunker.

Som ett led i att återupprätta den statliga bostadspolitiken, och som ett komplement till befintliga investeringsbidrag, har Vänsterpartiet därför i motion 2020/21:3192 lagt fram ett förslag om att inrätta ett system med statliga topplån.

Kortfattat innebär förslaget att staten lånar upp, och lånar ut, till byggande av hyresrätter till rimliga kostnader. När staten tar över delar av risken för hyresrättens finansiering minskar behovet av eget kapital för det enskilda bolaget, vilket i sin tur ger fler aktörer möjlighet att ta sig in på marknaden, något som stärker konkurrensen i byggbranschen.

Även Hyresgästföreningen har föreslagit statliga topplån som i sin utformning är mycket lika de som Vänsterpartiet föreslår. LO, å sin sida, lyfter också fram behovet av mer statlig finansiering i bostadssektorn ”om nya bostäder som vanligt folk har råd att bo i ska byggas”. I sitt program för jämlikhet nämner de bland annat förslag som ”fördelaktiga lån, investeringsstöd eller lånegarantier”. I slutbetänkandet från Delegation Bostad 2030 efterlyste man en mer konjunkturkänslig bostadsfinansieringsmodell och poängterade att ”endast staten kan garantera en sådan”. En finansieringsmodell med statliga topplån ger just den stabilitet som Delegation Bostad 2030 efterfrågade.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att utreda på vilket sätt statliga topplån för byggande av hyresbostäder, liknande de som Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen föreslår, kan införas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-09 Överlämnad: 2020-12-09 Anmäld: 2020-12-10 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga