Studentbostäder

Skriftlig fråga 2019/20:165 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Tillgången till studentbostäder är en viktig fråga för att möjliggöra högre utbildning. Att bygga fler studentbostäder är viktigt, men det behövs även säkerställas att de studentbostäder som finns i dag hyrs ut till studenter.

Reglerna för att erhålla och få bo kvar i en studentbostad varierar mellan olika studentbostadsföretag men gemensamt är att studenten ska vara antagen till en studiemedelsberättigad eftergymnasial utbildning. För att få bo kvar krävs i regel att man klarar ett visst antal poäng per termin. För att säkerställa rätten till boende i studentbostad måste studentbostadsföretagen löpande kontrollera att hyresgästerna/studenterna studerar i ett visst tempo under en viss tidsperiod.

De uppgifter som efterfrågas av studentbostadsföretagen finns i dag registrerade i databasen Ladok som regleras i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (Ladokförordningen). Datainspektionen har funnit att det skulle strida mot förordningen att lämna ut uppgifter om studieresultat till studentbostadsföretagen (se Datainspektionen dnr 1427-2012).

Följden är att studentbostadsföretagen måste samla in information om studieresultat genom förfrågan till sina hyresgäster alternativt lärosätena. Det är ett förfarande som är ineffektivt och kräver omfattande administration som involverar både studentbostadsföretagen och studenterna samt universitet och högskolor. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att underlätta informationshanteringen för studentbostadsföretagen gällande studieresultat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga