Styrningen av Skatteverket

Skriftlig fråga 2020/21:221 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sedan den 1 augusti 2018 är Skatteverket en så kallad styrelsemyndighet. Myndigheten var tidigare en enrådighetsmyndighet, där generaldirektören var ensamt ansvarig för verksamheten inför regeringen. Men trots att Skatteverket sedan mer än två år är en styrelsemyndighet har regeringen ännu inte utsett någon styrelse. På Skatteverkets hemsida, under fliken Organisation, står det att Skatteverkets ska ledas av en styrelse och att generaldirektören kommer att vara ledamot tillsammans med ytterligare sex personer. Det står också att styrelsen kommer att presenteras av Finansdepartementet och att departementet ännu inte utsett några ledamöter. Därefter länkas till regeringens pressmeddelande från april 2018.

I samband med att Skatteverket gjordes till en styrelsemyndighet fattade regeringen också beslut om övergångsbestämmelser som innebar att generaldirektören skulle ha de befogenheter som styrelsen normalt inte kan delegera, såsom att fatta beslut om föreskrifter. Befogenheten att fatta beslut om föreskrifter begränsades dock i tid, så att generaldirektören endast fick fatta beslut om föreskrifter fram till den 31 oktober 2018. Därefter löpte alltså detta mandat ut. Trots det har Skatteverket fattat beslut om ca 40 nya eller ändrade föreskrifter sedan dess. Det faktum att besluten är fattade efter att de temporära befogenheterna löpte ut innebär att det kan ifrågasättas om de är giltiga över huvud taget, vilket skulle skapa både rättsosäkerhet och oordning.

Regeringen behöver därför snarast tillsätta en styrelse för Skatteverket. 

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När kommer en styrelse för Skatteverket att tillsättas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-14 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga