svensk klimatpolitik

Skriftlig fråga 2002/03:1332 av Svensson Smith, Karin (v)

Svensson Smith, Karin (v)

den 28 augusti

Fråga 2002/03:1332

av Karin Svensson Smith (v) till miljöminister Lena Sommestad om svensk klimatpolitik

Resultatet från det svenska klimatforskningsprogrammet SWECLIM visar att de sannolika effekterna av den mänskligt orsakade växthuseffekten blir allvarligare än vad som tidigare förväntats. Den gångna sommarens väderlek pekar i samma riktning.

Biltrafiken ökar kraftigt i Sverige. Särskilt gäller detta den tunga trafiken. Det innebär att det mål på 4 % minskning av växthusgaserna som riksdagen beslutat blir svårt att nå. Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, föreslår därför att målet ska ändras från -4 % till +10 %. I motivet för SIKA:s förslag framförs att det är mer kostnadseffektivt att minska klimatpåverkan i andra sektorer än trafiken.

Skattenedsättningskommittén, SNED, föreslår rejält sänkta skatter på fossila bränslen. Detta främst för att värna den energiintensiva industrins konkurrenssituation. Både SIKA:s och SNED:s förslag går stick i stäv med den klimatstrategi som regeringen lämnade till riksdagen för två år sedan (prop. 2001/02:55).

Min fråga till miljöminister Lena Sommestad är om hon har för avsikt att verka för en ändring av det nuvarande klimatmålet för Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-08-28 Besvarad: 2003-09-11 Anmäld: 2003-09-16 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-11)