Svenska kraftnäts ansökan om koncession för luftledning

Skriftlig fråga 2020/21:791 av Alireza Akhondi (C)

Alireza Akhondi (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I mitten av 2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om koncession att få bygga en luftledning på sträckorna Ekhyddan–Nybro och Nybro–Hemsjö till Energimarknadsinspektionen (EI). Ledningen berör kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Ronneby och Tingsryd. Samtliga nio kommuner motsätter sig ledningens sträckning och utformning. Man anser bland annat att den medför en stor påverkan på boendemiljöer, friluftsliv, områdets karaktär och naturmiljö samt skyddsvärda arter (för en del av sträckan).

Enligt EI var Svenska kraftnäts ansökan om koncession inte tillräckligt utförlig för att man skulle kunna göra en fullständig bedömning. EI begärde därför kompletteringar i ärendet. Svenska kraftnät valde att inte följa EI:s begäran i alla delar. Därav kan EI inte se att Svenska kraftnät har visat på att den ansökta ledningen i det aktuella utförandet och i den aktuella sträckningen uppfyller kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. EI har avslagit ansökan.

I avslaget läggs stor vikt vid miljöbalkens krav och avsaknaden av adekvat utredning av markkabelalternativet. EI anser att Svenska kraftnät inte på ett tydligt sätt motiverat hur risken för fel eller störning skulle öka vid partiell markförläggning. EI menar vidare att specificerade kostnader för markkabel eller en alternativ dragning runt boendemiljöer inte har redovisats. Sammantaget bedömer EI att Svenska kraftnät inte har visat att en luftledning längs hela sträckan är det bästa alternativet.

Svenska kraftnät motsätter sig EI:s beslut. De anser att de tagit fram ett fullgott underlag och att utredningen uppfyller lagkraven för en koncessionsansökan. Svenska kraftnät har därför överklagat beslutet från EI till regeringen. De yrkar i första hand på att regeringen ska ändra EI:s beslut och bevilja nätkoncession för linjerna och i andra hand att regeringen ska återförvisa ärendet till Energimarknadsinspektionen för förnyad handläggning.

Nu är det upp till regeringen att avgöra om det underlag som tagits fram uppfyller de lagstiftade kraven på en koncessionsansökan. Beslutet kan bli prejudicerande och därmed påverka dragningen av framtida ledningar i Stockholmsregionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att öka Svenska kraftnäts transparens och öppenhet kring kostnadsbild och olika teknikval?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-30 Överlämnad: 2020-11-30 Anmäld: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Sista svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga