Tillfälliga bygglov för förskolor och skolor

Skriftlig fråga 2017/18:1556 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I Stockholms län finns exempel på kommuner som har behövt använda plan- och bygglagens möjligheter för tillfälliga bygglov för att kunna inrätta förskolor och skolor. Enligt 9 kap. 33 § PBL går det att ge bygglov för en åtgärd som avses pågå under en begränsad tid och som inte uppfyller samtliga krav som gäller för att få ett ”vanligt”, permanent bygglov.

Tillfälliga bygglov används i olika sammanhang. Dels för att möjliggöra användning av lokaler utan att behöva invänta en ibland lång detaljplaneprocess för att ändra användningsområde för befintliga lokaler, dels då man ser att behoven kommer att förändras under de kommande åren. I vissa kommuner handlar det om att kunna sätta upp moduler. Ett exempel i närtid är Nynäshamn, där man haft behov av skollokaler i en kommundel och hittat en lösning genom att använda tomställda lokaler till undervisning.

Man kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst 10 år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än 15 år. Tidsgränsen vållar bekymmer för kommuner som behöver möjligheten att inrätta förskole- och skollokaler under en begränsad tid. Kommuner kan befinna sig i en process där framtida markanvändning ska utredas. Det kan även hänga ihop med osäkerhet om hur befolkningsunderlaget utvecklas beroende på i vilken takt bostäder byggs. Bostadsbyggandet kan hindras genom långa PBL-processer eller andra faktorer. Genomsnittstiden för att ett hus ska stå färdigt från idé till inflyttning kan vara upp till 10 år. Kommunernas möjlighet att påverka utvecklingen är beroende av många omvärldsfaktorer. Det vore rimligt att se över tidsgränsen och skapa ökad flexibilitet.

Jag vill därför fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder gällande tillfälliga bygglov för förskole- och skolverksamhet så att det ges möjlighet till större flexibilitet genom ändrade tidsgränser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-25 Överlämnad: 2018-06-26 Anmäld: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-10 Sista svarsdatum: 2018-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga