Tillväxtanalys

Skriftlig fråga 2016/17:1917 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I december 2015 frågade jag statsrådet Damberg om utvecklingen av myndigheten Tillväxtanalys och dess lokalisering till Östersund. Statsrådet försäkrade mig då att någon omlokalisering av myndigheten inte var aktuell.

I detta har ministern haft rätt. Tillväxtanalys har inte omlokaliserats, ännu. Myndigheten har däremot halverats vad gäller antalet anställda. Även om samtliga dessa arbetstillfällen inte flyttats från Östersund har basen för verksamheten minskats betydligt. Detta har påverkat grundorganisationen och då även funktioner i Östersund vilka inte kan upprätthållas på motsvarande nivå som före reduceringen av myndigheten.

Nu finns det återigen anledning att värna Tillväxtanalys och viktiga arbetstillfällen för akademiker och andra i Östersund. Regeringen har gett generaldirektören Urban Karlström i uppdrag att se över regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade (dir. 2017:79). Detta är på många sätt ett vällovligt initiativ, som ska utföras av en kompetent och omdömesgill utredare.

Med anledning av Urban Karlströms påbörjade utredningsarbete finns det dock skäl för ministern att tydliggöra vilka lokaliseringspolitiska utgångspunkter som ska gälla för en framtida organisation av regeringens analys- och utvärderingsmyndigheter. Jag känner annars en oro för att Östersunds och Jämtlands arbetsmarknad ska riskera att förlora strategiskt viktiga arbetstillfällen i den händelse analys- och utredningsresursernas lokalisering förändras jämfört med i dag.

Regeringen har vidare meddelat att Tillväxtverket ska få i uppdrag att överföra tjugo tjänster till Östersund. Detta ser jag självklart positivt på. I sammanhanget finns det då anledning att utnyttja detta initiativ på ett så strategiskt och effektivt sätt som möjligt. Med tanke på att Tillväxtanalys finns på plats i Östersund, liksom Trafikanalys, Mittuniversitetet och andra aktörer med expertkompetens inom regional tillväxt, finns det också goda förutsättningar för att utnyttja möjligheterna till samordningsvinster. Vinster som inte bör tappas bort i pågående förändringsarbete.

Det finns därför nu all anledning att äntligen förverkliga de tankar som funnits under många år kring att skapa ett starkt kunskapskluster för regional tillväxt och näringslivsutveckling i Östersund. 20 nya tjänster vid Tillväxtverket i Östersund, vilka inriktas mot analys och utvärdering, skulle innebära ett kraftfullt steg mot förverkligandet av denna klustertanke.

Jag vill därför fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Hur ser ministern på den framtida lokaliseringen av den analys- och utvärderingsresurs som Tillväxtanalys utgör?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-11 Överlämnad: 2017-09-12 Anmäld: 2017-09-13 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga