tomträtt

Skriftlig fråga 2003/04:1393 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 30 juni

Fråga 2003/04:1393

av Annelie Enochson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om tomträtt

I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld (SOU 1990:23). Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bland annat en motion i riksdagen (1994/95:Bo408) har regeringen därefter överlämnat lagrådsremisser, dels i februari 1997 och dels i december 1998. Lagrådet har i det senare fallet yttrat sig i januari 1999. I maj 2000 frågade jag dåvarande justitieminister vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta i detta lagstiftningsärende. I sitt svar höll justitieministern med om förekomsten av brister i de nuvarande reglerna om bestämmande av tomt-rättsgäld och att reglerna således ofta ger upphov till kraftiga höjningar när avgälden ska bestämmas för en ny period. Justitieministern höll också med om att reglerna är relativt komplicerade och har bidragit till en hel del tvister på området.

Justitieministern ansåg därför att det finns ett behov av enklare regler. Vidare pekade ministern på att det efter att Lagrådet avgav sitt yttrande framförts ytterligare synpunkter från såväl fastighetsägar- som tomträttshavarhåll och att beredningen av ärendet därför skulle fortsätta. Justitieministern räknade med att regeringen skulle ta ställning i frågan. Nu har mer än tre år gått sedan Thomas Bodström lovade ett ställningstagande från regeringen. Regeringen drar frågan i långbänk samtidigt som kommuner och enskilda drabbas hårt av en komplicerad, dyr och på många sätt orättfärdig lagstiftning.

När avser justitieministern att lämna en proposition med förslag till en ny reglering av frågan om tomträtter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-06-30 Besvarad: 2004-08-12 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-12)