Tullverkets ANPR-kameror

Skriftlig fråga 2018/19:759 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ett mycket viktigt hjälpmedel för Tullverket i kampen mot brottslighet är möjligheten att använda så kallade ANPR-kameror (Automatic Number Plate Recognition) vid våra gränsövergångar. Genom dessa kameror kan olika fordons registreringsnummer avläsas automatiskt och jämföras i olika register för att se om de är efterlysta i Sverige eller i något annat EU-land. I dagsläget nödgas Tullverkets personal att göra detta manuellt, vilket är synnerligen tidskrävande och i stort sett en omöjlig uppgift då trafikflödet över gränsgångarna är stor.

Tullverket har installerat kameror, men har nu fått besked från Datainspektionen att kamerorna är integritetskränkande då många bilar kommer att filmas och analysen av bilderna på registreringsskyltarna kommer att göras centralt. Tullverket har, klokt nog, överklagat Datainspektionens beslut och ärendet avgörs nu i förvaltningsrätten.

Att inte kunna använda sig av ANPR-kameror innebär en stor inskränkning i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Om förvaltningsrätten skulle ge Tullverket rätt skulle ändå risken vara överhängande att Datainspektionen överklagar domen till nästa rätt. Därmed kan det gå flera månader, kanske år, innan Tullverket får möjlighet att använda sig av sina kameror.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern beredd att skyndsamt ta fram lagstiftning som möjliggör ett omedelbart användande av ANPR-kameror ifall domstolsprocesserna mellan Tullverket och Datainspektionen drar ut på tiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga