Tullverkets kontroll

Skriftlig fråga 2018/19:719 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nyligen lämnade Riksrevisionen granskningsrapporten Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet?

Tullverket ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter samt övervaka att bestämmelserna om in- och utförsel av varor följs. Tullen ska också förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor.

Granskningen visar på flera brister. Exempelvis finns information som tyder på att målen i Tullverkets regleringsbrev om att förhindra införsel av narkotika och vapen inte uppnås. Granskningen visar att Tullverkets kunskap om smugglingens storlek i olika varu- och trafikflöden är relativt låg, särskilt gällande illegal införsel av vapen.

Beslagen av illegala skjutvapen minskade från 61 vapen 2017 till 41 vapen 2018. Mot bakgrund av skadan som illegala vapen orsakar i samhället menar Riksrevisionen att detta är otillfredsställande.

Vidare anser Riksrevisionen att det saknas en klar struktur för hur det strategiska underrättelsearbetet ska vara utformat och hur den information som tas fram ska användas. Det saknas även adekvat uppföljning för att kunna utvärdera resultat med mera.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

När tänker ministern agera för att åtgärda dessa allvarliga brister, och vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-03 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga