Underlag för beslut om klimatpåverkande utsläpp

Skriftlig fråga 2011/12:702 av Gunther, Penilla (KD)

Gunther, Penilla (KD)

den 17 juli

Fråga

2011/12:702 Underlag för beslut om klimatpåverkande utsläpp

av Penilla Gunther (KD)

till miljöminister Lena Ek (C)

Beslutsunderlaget avseende rätt åtgärder mot klimatpåverkande utsläpp behöver hela tiden förbättras. Sverige har under mer än tjugo år, framför allt genom det framgångsrika Odinprojektet, utvecklat världsledande forskning och teknik på området. Odins radiometer vidareutvecklas i ett nytt instrument, fokuserat på klimatet och den viktigaste växthusgasen vattenångan, kallat STEAMR (Stratosphere-Troposphere Exchange And climate Monitor Radiometer). Vattenånga och moln är de största osäkerheterna i dagens klimatmodeller. STEAMR mäter atmosfären noggrannare och på mycket lägre höjd – i det för klimatförståelsen viktigaste området övre troposfären – än vad Odin kan, vilket behövs för att nå forskningsmålen.

Nu råder viss oklarhet om fortsättningen. Statsrådet med sin EU-parlamentsbakgrund, är säkert väl medveten om vikten av fortsatt goda relationer mellan Sverige och övriga länder i de gemensamma rymdbaserade klimatforskningsprojekten. Sveriges internationella trovärdighet står på spel – Esas Premierprojekt kan inte genomföras om Sverige inte håller tidigare gjorda utfästelser och bidrar med STEAMR. Det kan sänka svensk trovärdighet både i Esasamarbetet och i svensk position i klimatfrågan.

Min fråga till miljöministern är därför:

Kommer miljöministern att fortsatt medverka till att klimatforskningen, med stöd av ovan nämnda rymdinstrument, kan fullföljas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-07-17 Besvarad: 2012-08-14 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-14)