Utländska forskare

Skriftlig fråga 2021/22:1902 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I en skriftlig fråga som ställdes i mars 2022 (2021/22:147) argumenterar jag för vikten av att följa upp den nya utlänningslagens effekter för utländska forskare. Statsrådet Ygeman svarade att ”regeringen anser att det finns goda förutsättningar för utländska forskare att leva och verka i Sverige” och att någon uppföljning därför inte var nödvändig. Statsrådet fortsatte: ”Jag vill också återigen framhålla att den som inte uppfyller de särskilda kraven för ett permanent uppehållstillstånd kan ansöka om fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd för t.ex. forskning och att de forskare som uppfyller kraven för ett uppehållstillstånd för forskning därför kan stanna kvar i Sverige.” Nyligen skrev dock Tidningen Näringslivet (den 24 augusti 2022) om en situation som enligt undertecknad visar på behovet av en uppföljning av lagen. Det handlar om en familj bestående av en forskare vid Karolinska institutet, en maskiningenjör samt ett treårigt syskon som alla har uppehållstillstånd. Men deras tio månaders bebis, född i Sverige, nekas uppehållstillstånd med hänvisning till att bebisen inte har sökt uppehållstillstånd före inresa i landet. En högst anmärkningsvärd bedömning som också får helt orimliga konsekvenser. Det är just denna typ av effekter som måste bli synliga och därmed kunna åtgärdas och sättas en gräns för.

Sedan den nya lagen trädde i kraft har jag förstått att Migrationsverket har vidtagit vissa åtgärder, men vilka effekter detta har fått för forskarnas situation är viktigt att följa upp så att vi inte riskerar att avhända oss den kompetens som landet så väl behöver.

I artikeln som nämns ovan poängterar organisationen Centrum för rättvisa att det redan finns ett undantag för liknande fall där föräldrarna har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för studier, men att detta av någon anledning inte omfattar forskare. Detta måste ändras.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utländska forskare ska våga både bilda familj och satsa på en karriär i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-08-29 Överlämnad: 2022-08-30 Anmäld: 2022-09-05 Svarsdatum: 2022-09-07 Sista svarsdatum: 2022-09-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga