Utvärdering av den nya strategin för Palestina

Skriftlig fråga 2019/20:1881 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Regeringen har i dagarna antagit en ny strategi för Palestina som ska gälla under perioden 2020–2024. Totalt omfattar den bistånd på 1,5 miljarder kronor. Ett antal områden berörs, från klimat till jämställdhet och mänskliga rättigheter. Bland annat noteras följande som målsättning: Förbättrade förutsättningar för individer och det civila samhället att delta i och påverka politiska processer samt stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna. Samt vidare: Stärkta, demokratiska, offentliga institutioner, inklusive minskad korruption, samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande.

Av strategin på drygt sex sidor framgår inte hur målen ska följas upp och utvärderas. För att det hela ska vara meningsfullt är det viktigt att det går att veta att det arbete som bedrivs går framåt och är meningsfullt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att utvärdera och följa upp den nya strategi för Palestina som antagits för perioden 2020–2024?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-07-29 Överlämnad: 2020-07-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.