Utvecklingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar

Skriftlig fråga 2020/21:503 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Miljömålssystemet består av 1 generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Ett antal myndigheter är ansvariga för respektive mål och redovisar dess utveckling. Regeringen redovisar årligen utvecklingen för de 16 miljökvalitetsmålen till riksdagen i budgetpropositionen.

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Levande skogar och lämnade 2019 en fördjupad utvärdering av det målet. Myndigheten konstaterar att det finns flera positiva trender i miljöarbetet, bland annat skogsbrukets miljöhänsynstagande, frivilliga avsättningar och kunskap om naturvärden. Samtidigt pekar myndigheten på områden där man anser att det krävs ytterligare förbättringar samt att det i vissa fall tar lång tid innan åtgärder får genomslag på grund av skogens långa omloppstid. Sammantaget konstaterar Skogsstyrelsen att ”det inte går att se en tydlig utveckling i miljön”. 

Informationen om miljökvalitetsmålens utveckling är av betydelse för politikens inriktning och riksdagens anslag för olika åtgärder. Regeringens bedömning och redovisning av miljökvalitetsmålen är därför av vikt för riksdagen. I regeringens proposition 20/21:1 utgiftsområde 20 anger regeringen att miljökvalitetsmålet Levande skogar är ett ” mål där utvecklingen i miljön är negativ”.

Regeringens bedömning skiljer sig från ansvarig myndighets bedömning, och det framgår inte på vilka grunder regeringens bedömning skiljer sig. Det är endast för miljökvalitetsmålet Levande skogar som regeringens bedömning skiljer sig från ansvarig myndighets bedömning.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

På vilka grunder gör regeringen en annan bedömning än ansvarig myndighet för utvecklingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-16 Överlämnad: 2020-11-16 Anmäld: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga