Vägsamfälligheter

Skriftlig fråga 2019/20:274 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Riksdagen beslutade den 7 maj 2019 att tillkännage regeringen att snarast utreda frågan om en enklare förvaltning för landets samfälligheter. Beslutet – följt av en regelförenkling – kan innebära att landets tusentals samfälligheter, vägsamfälligheter med flera, själva ges mandat att besluta om förändrade andelstal med mera. Rev (Riksförbundet Enskilda Vägar) har med inspiration från finsk lagstiftning tagit fram och utvecklat en möjlig modell. Syftet är att uppnå aktuella och fungerande andelstal, vilket skulle innebära en förenkling och jämfört med i dag ge billigare och snabbare processer med vidmakthållen rättssäkerhet.

Riksdagens tillkännagivande drevs fram av Centerpartiet, och en majoritet av riksdagen ställde sig bakom. Centerpartiets ingång i frågan var – och är – att regeringen skyndsamt bör utreda hur en lagreglering som innebär att en samfällighetsförening själv kan besluta om ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning kan utformas.

Nu har det snart gått ett halvår sedan riksdagens tillkännagivande, och med bakgrund av det ovan nämnda blir min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer landets tusentals vägsamfälligheter att före årsskiftet 2019/20 få se några framsteg eller några initiativ från ministerns och regeringens sida som förenklar väghållningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga