Vindkraftsparker och havsplanering

Skriftlig fråga 2018/19:681 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Försvarsmakten har i dag stora möjligheter att påverka utbyggnaden av förnybar energi genom att sätta stopp för nya vindkraftverk. Genom att hänvisa till totalförsvarets riksintresse har Försvarsmakten möjlighet att lägga in sitt veto mot viktig utbyggnad av förnybar energi. Trots att det finns en stor potential för havsbaserad vindkraft i Sverige har byggandet ännu inte tagit fart. I dag finns det sex havsbaserade vindkraftsparker. De är främst lokaliserade i södra delen av landet. En utbyggd havsbaserad vindkraft i södra Sverige skulle också minska belastningen på överföringskapaciteten från de norra till de södra delarna av landet.

I mars presenterades samrådsredogörelsen om havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar för det av Havs- och vattenmyndigheten. I samrådsredogörelsen kan man läsa följande inspel från Energimyndigheten: Det är problematiskt att så många områden vägs bort i kombination med att det visat sig svårt att hitta tillräckligt stora ytor med motsvarande potential. Energimyndigheten anser att det krävs en samverkan mellan Försvarsmakten och Energimyndigheten kring att hitta samexistenslösningar för att både försvars- och vindintressen ska kunna tillgodoses. Enligt Energimyndighetens uppfattning skulle det vara lämpligt att det i Försvarsmaktens instruktion anges att även verka för 100 procent förnybar elproduktion.

Havs- och vattenmyndigheten skriver i sitt efterföljande granskningsförslag att målsättningen bör vara att identifiera fler områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft och att hinder som har lyfts fram för samexistens bland annat är osäkerhet om omfattning, sannolikhet och tidpunkt för vindkraftsetablering. Man menar också att utöver ökad elproduktion kan planeringsförutsättningar som underlättar framtida vindkraftparker i havet bland annat påverka reglerkraften samt ha betydelse för att minska överföringsbehovet av el från norra till södra Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för samverkan som skapar möjligheter för fler vindkraftsparker i havsplaneringen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga