Årsredovisning för staten 2000

Skrivelse 2000/01:101

Regeringens skrivelse

2000/01:101

Årsredovisning för staten 2000

Regeringens skrivelse
2000/01:101

Årsredovisning för staten 2000

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 mars 2001

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten budgetåret 2000.
Skrivelsen omfattar uppföljning av de budgetpolitiska målen, resultaträkning, balansräkning och fi-
nansieringsanalys samt det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag under året. Vi-
dare lämnas en redogörelse för statliga garantier, avgifter till och bidrag från EU, den statliga sektorns
tillgångar, skulder och kapital samt utvecklingen av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-04-17 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18 Motionstid slutar: 2001-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.