Årsredovisning för staten 2000

Skrivelse 2000/01:101

Årsredovisning för staten 2000

Bilaga 1

Ordlista

Skr. 2000/01:101 Bilaga 1

Bilaga 1

Ordlista

Innehållsförteckning

Ordlista..............................................................................................................................

5

3

Skr. 2000/01:101 Bilaga 1

Ordlista

Anlägningstillgång

Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller maskiner, inven- tarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år.

Anskaffningsvärde

En tillgångs anskaffningsvärde är utgiften för dess förvärv eller tillverkning. Anskaffnings- värdet skall inkludera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.