En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Skrivelse 2020/21:92

Regeringens skrivelse 2020/21:92

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens

Skr.

arbetsmiljöstrategi
2021–2025

2020/21:92

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 februari 2021

Stefan Löfven

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse presenterar regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021– 2025. Arbetsmiljöstrategin anger regeringens långsiktiga politiska inriktning för området under de kommande fem åren. I skrivelsen presenteras hur strategin styr mot uppsatta mål, genomförande av strategin samt hur den ska följas upp. Myndigheterna på arbetsmiljöområdet får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner, vilket ger dem en mer framträdande och tydligare roll att stödja genomförandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-02-11 Bordlagd: 2021-02-11 Hänvisad: 2021-02-12 Motionstid slutar: 2021-02-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.