Giftfri vardag

Skrivelse 2015/16:169

Regeringens skrivelse 2015/16:169

Giftfri vardag

Skr.

2015/16:169

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 maj 2016

Stefan Löfven

Åsa Romson

(Miljö- och energidepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Miljöpolitiken syftar till att klara de nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bedöms vara ett av de miljökvalitetsmål som är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-05-10 Bordlagd: 2016-05-10 Hänvisad: 2016-05-11 Motionstid slutar: 2016-05-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.