Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Skrivelse 2011/12:44

Regeringens skrivelse 2011/12:44

Handlingsplan för att värna demokratin mot

Skr.

våldsbejakande extremism

2011/12:44

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Birgitta Ohlsson

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I handlingsplanen redovisas åtgärder som regeringen vidtagit och avser att vidta för att stärka medvetenheten om demokratin och värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplanen innehåller bl.a. åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-12-09 Bordläggning: 2011-12-09 Hänvisning: 2011-12-12 Motionstid slutar: 2012-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.