Hemlig telefonavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010

Skrivelse 2011/12:39

Regeringens skrivelse 2011/12:39

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Skr.

hemlig kameraövervakning vid förundersökning i

2011/12:39

brottmål under år 2010

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2011

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2010 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar dock inte användningen av dessa tvångsmedel i förundersökningar som handläggs av Säkerhetspolisen.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:39

1

Ärendet och dess beredning..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-12-09 Bordläggning: 2011-12-09 Hänvisning: 2011-12-12 Motionstid slutar: 2012-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.