Kungl. Majds skrivelse Nr 30

Skrivelse 1918:30 - urtima

- urtima

Kungl. Majds skrivelse Nr 30.

''3

Nr 30.

Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av
en statsrådsledamot att lämna riksdagen viss redogörelse;
given Stockholms slott den 25 oktober 1918.

Kungl Maj:t vill härmed giva riksdagen tillkänna, att Kungl. Maj:t
uppdragit åt hans excellens statsministern Nils Edén att delgiva riksdagens
kamrar en redogörelse för de viktigaste folkförsörjningsfrågornas
nuvarande läge.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

4

Kungl. Maj:ts-skrivelse Nr 30.

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsårenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
fredagen den 25 oktober 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,

Statsråden: Petersson,

SCHOTTE,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Löfgren, anförde, att då
det torde få anses önskvärt att den till den 30 innevarande oktober
sammankallade urtima riksdagen finge sig delgiven en redogörelse för
de viktigaste folkförsörjningsfrågornas läge Kungl. Maj:t täcktes åt hans
excellens herr statsministern Edén uppdraga att avgiva en sådan redogörelse.

Sedan statsrådets övriga ledamöter instämt i föredragandens hemställan,
behagade Hans Maj:t Konungen därtill giva sitt samtycke, och
skulle skrivelse härom avlåtas till riksdagen av den lydelse bilaga vid
detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Ivar Brynolf.

Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget 1918.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.