Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 460

Skrivelse 1918:460

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 460.

Nr 400.

Kung!. May.ts nådiga skrivelse till riksdagen angående uppskov med
behandlingen av ett från sistlidna riksdag vilande förslag
till ändrad lydelse av §§ 103 och 108 regeringsformen
samt § 13, § 14 mom. 2, § 15 mom. 1 och 4, § 17 mom.
1 och 2, §21, § 69 och § 70 riksdagsordningen, så ock
till dvergångsstadganden i regeringsformen och riksdagsordningen;
given Stockholms slott den 20 juni 1918.

Sedan 1917 års riksdag såsom vilande till framtida behandling- i
grundlagsenlig ordning antagit ett inom riksdagen väckt förslag till ändrad
lydelse av §§ 103 och 108 regeringsformen samt § 13, § 14 mom. 2,
§15 mom. 1 och 4, § 17 mom. 1 och 2, § 21, § 69 och § 70 riksdagsordningen,
så ock till övergångsstadganden i regeringsformen och riksdagsordningen,
har riksdagen i skrivelse den 19 juni 1918 anmält, att
riksdagen av skäl, som i skrivelsen angivits, för sin del beslutat att till
nästkommande lagtima riksdag uppskjuta behandlingen av omfönnälda
förslag.

Jämlikt § 64 riksdagsordningen har Kungl. Maj:t lämnat sitt samtycke
till riksdagens ifrågavarande beslut.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 418 käft. (Nr 460.)

1

2

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse, Nr 460.

Utdrag ur protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott torsdagen
den 20 juni 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden Petersson,

So hotte,

Pethén,

Nilson,

Löfgren,

Rydén,

Thorsson.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Löfgren anförde:

I anledning av väckt motion har 1917 år riksdag såsom vilande
till framtida behandling i grundlagsenlig ordning antagit förslag till ändrad
lydelse av §§ 103 och 108 regeringsformen samt § 13, § 14 mom.
2, § 15 mom. 1 och 4, § 17 inom. 1 och 2, § 21, § 69 och § 70 riksdagsordningen,
så ock till övergångsstadganden i regeringsformen och
riksdagsordningen. Förslaget avser, att valperioden i fråga om val till
riksdagens andra kammare skall utsträckas från nuvarande tre till fyra år.

I skrivelse till Kungl. Maj:t den 19 juni 1918 har riksdagen anfört
följande: Ifrågavarande grundlagsförslag antogs år 1917 i samband med
avlåtande av skrivelse nr 308 till Kungl. Maj:t med anhållan, det täcktes
Kungl. Maj:t låta för 1918 års riksdag framlägga förslag till sådana ändringar
i gällande kommunalförfattningar, att val till landstingsmän och stadsfullmäktige
samt eventuellt även andra kommunala val i högre grad än

3

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 460.

nu vore fallet sammanfördes till eu och samma tidpunkt. Med avseende å
sammanhanget mellan de båda fragorna uttalade konstitutionsutskottet i ut
låtande nr 23: »Därvid förutsätter utskottet, att de grundlagslagsändringar,
vilka i detta syfte föreslås, icke bliva slutgiltigt antagna, förrän frågan om
en omläggning av de kommunala valen i överensstämmelse med den av
utskottet i dess utlåtande nr 24 föreslagna skrivelsen till Kungl. Maj:t kommit
under riksdagens prövning. Utskottet förväntar, att detta skall kunna
ske redan vid 1918 års riksdag.» I anledning av nyss omförmälda, ar 1917
avlåtna skrivelse har Kungl. Maj:t till innevarande års riksdag avlåtit proposition
med förslag till ändringar i kommunalförfattningarna i syfte, att
den successiva förnyelsen av landsting samt stads- och kommunalfullmäktige
skall upphöra. Riksdagen har numera, med avslag å^denna proposition,
beslutat att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. Maj:t täcktes
föranstalta om utredning av frågan om införande av en för hela landet
gemensam valdag på hösten, alternerande för valen till andra kammaren
och landstingsmannavalen, vilken utredning borde omfatta jämväl frågan
om lämpligheten av den gemensamma valdagens fastställande till en arbetsfri
söckendag, samt till nästa riksdag framlägga det förslag, vartill utredningen
kunde föranleda. Med hänsyn till berörda sammanhang mellan å
ena sidan grundlagsförslaget och å andra sidan frågan om ändrad ordning
för vissa kommunala val, har riksdagen nu för sin del beslutat att
till nästkommande lagtima riksdag uppskjuta behandlingen av ifrågavarande

förslag. o .

Med anledning av vad sålunda förekommit, får jag hemställa, att
Kungl. Maj:t täcktes, jämlikt § 64 riksdagsordningen, lämna sitt samtycke
till riksdagens ifrågavarande beslut.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter
biträdda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen
förordna, att till riksdagen skulle avlåtas skrivelse
i ämnet av den lydelse, bilaga vid detta protokoll ut -

visar.

Ur protokollet:
Henry Lindberg.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.