Kungl. Maj.ts skrivelse Nr 29

Skrivelse 1918:29 - urtima

- urtima

Kungl. Maj.ts skrivelse Nr 29.

1

Nr 29.

Kungl. Maj.ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande
av en stats rådsledamot att utöva den befattning med riksdagsärenden,
som enligt § 46 riksdagsordningen tillkommer
en ledamot av statsrådet; given Stockholms slott
den 25 oktober 1918.

Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen tillkänna, att Kungl. Maj:t
i nåder förordnat statsrådet Bror August Petrén att under instundande
urtima riksdag utöva den befattning med riksdagsärenden, som
jämlikt § 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 saml. 29 höft. (Nr 29—30.)

KungI. Maj.ts skrivelse Nr 29.

o

CJ

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsår enden, hållet inför
Hans Maj-1 Konungen i statsrådet å Stockholms slott fredagen
den 25 oktober 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Edén,

Hans excellens herr ministern för utrikesärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

SCHOTTE,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Uppå statsrådets tillstyrkan täcktes Hans Maj:t Konungen förordna
statsrådet Bror August Petrén att under instundande urtima riksdag
utöva den befattning med riksdagsärenden, som jämlikt § 46 riksdagsordningen
tillkomme en ledamot av statsrådet, samt befallde, att nådig
skrivelse härom av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skulle
till riksdagen avlåtas.

Ur protokollet:

Ivar Brynolf.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.