Kungl. Maj.ts skrivelse Nr 29

Skrivelse 1918:29 - urtima

- urtima

Kungl. Maj.ts skrivelse Nr 29.

1

Nr 29.

Kungl. Maj.ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande
av en stats rådsledamot att utöva den befattning med riksdagsärenden,
som enligt § 46 riksdagsordningen tillkommer
en ledamot av statsrådet; given Stockholms slott
den 25 oktober 1918.

Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen tillkänna, att Kungl. Maj:t
i nåder förordnat statsrådet Bror August Petrén att under instundande
urtima riksdag utöva den befattning med riksdagsärenden, som
jämlikt § 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 saml. 29 höft. (Nr 2930.)

KungI. Maj.ts skrivelse Nr 29.

o

CJ

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsår enden, hållet inför
Hans Maj-1 Konungen i statsrådet å Stockholms slott fredagen
den 25 oktober 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Edén,

Hans excellens herr ministern för utrikesärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

SCHOTTE,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Uppå statsrådets tillstyrkan täcktes Hans Maj:t Konungen förordna
statsrådet Bror August Petrén att under instundande urtima riksdag
utöva den befattning med riksdagsärenden, som jämlikt § 46 riksdagsordningen
tillkomme en ledamot av statsrådet, samt befallde, att nådig
skrivelse härom av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skulle
till riksdagen avlåtas.

Ur protokollet:

Ivar Brynolf.