Migration och asylpolitik

Skrivelse 2005/06:18

Regeringens skrivelse 2005/06:18

Migration och asylpolitik

Skr.

2005/06:18

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 2005

Göran Persson

Carin Jämtin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisas den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. Vidare lämnas en redogörelse för Sveriges roll i Europasamarbetet och i det internationella samarbetet.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2005/06:18

Förkortningar och begreppsförklaringar....................................................

4

Inledning

....................................................................................................

5

Bakgrund....................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-10-18 Bordläggning: 2005-10-19 Hänvisning: 2005-10-20 Motionstid slutar: 2005-11-03