Migration och asylpolitik

Skrivelse 2005/06:18

Regeringens skrivelse 2005/06:18

Migration och asylpolitik

Skr.

2005/06:18

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 2005

Göran Persson

Carin Jämtin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisas den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. Vidare lämnas en redogörelse för Sveriges roll i Europasamarbetet och i det internationella samarbetet.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2005/06:18

Förkortningar och begreppsförklaringar....................................................

4

Inledning

....................................................................................................

5

Bakgrund....................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-18 Bordläggning: 2005-10-19 Hänvisning: 2005-10-20 Motionstid slutar: 2005-11-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.