Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029

Skrivelse 2017/18:278

Regeringens skrivelse 2017/18:278

Nationell planering för transportinfrastrukturen

Skr.

2018–2029

2017/18:278

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 juni 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för planeringsarbetet och sitt beslut om

fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden
2018–2029
samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period. Vidare lämnas i skrivelsen en redogörelse för hur de tillkännagivanden som riksdagen riktade till regeringen med anledning av regeringens proposition Infrastruktur
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-18 Bordlagd: 2018-06-19 Hänvisad: 2018-06-20 Motionstid slutar: 2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.