Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

Skrivelse 2018/19:19

Regeringens skrivelse 2018/19:19

Redovisning av användningen av hemliga

Skr.

tvångsmedel under 2017

2018/19:19

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 november 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för hur bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål har tillämpats under 2017. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redogörelse av inhämtningen av uppgifter enligt lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-04 Bordlagd: 2018-12-04 Hänvisad: 2018-12-05 Motionstid slutar: 2018-12-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.