Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020

Skrivelse 2021/22:79

Regeringens skrivelse 2021/22:79

Redovisning av användningen av hemliga

Skr.

tvångsmedel under 2020

2021/22:79

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 december 2021

Morgan Johansson

Anders Ygeman (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för hur bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål har tillämpats under 2020. Regeringen redogör också för hur den nya lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, som trädde i kraft den 1 april 2020, har tillämpats under året. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-12-20 Bordlagd: 2021-12-20 Hänvisad: 2022-01-11 Motionstid slutar: 2022-01-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.