Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012

Skrivelse 2012/13:130

prop 2012/13 130

Regeringens skrivelse 2012/13:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet t.o.m. Skr.

2012 2012/13:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2013

Maria Larsson

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2012. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar 2012 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet i ett längre perspektiv.

Sammanställningen av
AP-fondernas
årsredovisningar visar att resultatet för buffertfonderna sammantagna, dvs.
Första–Fjärde
och Sjätte
AP-fonderna,
uppgick till 100,5 miljarder kronor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-05-27 Bordläggning: 2013-05-28 Hänvisning: 2013-05-29 Motionstid slutar: 2013-06-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.