Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2005

Skrivelse 2005/06:175

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2005

Regeringens skrivelse 2005/06:175

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna

Skr.

arvsfonden under budgetåret 2005

2005/06:175

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 maj 2006

Bosse Ringholm

Berit Andnor

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under år 2005. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens utveckling och verksamhet samt analyserar för- delningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. Konstitutions- utskottets granskningsärende av medel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-05-29 Bordläggning: 2006-05-29 Hänvisning: 2006-05-30 Motionstid slutar: 2006-10-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.