Regeringens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna

Skrivelse 2016/17:189

Regeringens skrivelse 2016/17:189

Riksrevisionens rapport om internrevisionen

Skr.

vid de statliga myndigheterna

2016/17:189

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 juni 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redogjort för i granskningsrapporten Internrevisionen vid myndigheter – En funktion som behöver stärkas (RiR 2017:5).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att internrevisionen vid myndigheterna ska ha tillräckliga förutsättningar för att bidra till en god intern styrning och kontroll hos myndigheterna. Riksrevisionens rekommendationer innebär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-06-15 Bordlagd: 2017-06-15 Hänvisad: 2017-06-16 Motionstid slutar: 2017-09-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.