Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut

Skrivelse 2013/14:253

Regeringens skrivelse 2013/14:253

Riksrevisionens rapport om förvaltnings-

Skr.

rätternas hantering av överklagade beslut

2013/14:253

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 augusti 2014

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Att överklaga till förvaltningsrätten – handläggningstider och information till enskilda (RiR 2014:6).

Riksrevisionen har i rapporten granskat sex förvaltningsrätters hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd.

Riksrevisionen anser att förvaltningsrätterna behöver ha ett tydligare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-09-04 Bordlagd: 2014-09-29 Hänvisad: 2014-09-30 Motionstid slutar: 2014-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.