Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer

Skrivelse 2019/20:147

Regeringens skrivelse 2019/20:147

Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga

Skr.

museer

2019/20:147

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2020

Stefan Löfven

Peter Eriksson (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Fri entré till statliga museer (RiR 2019:39).

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

∙tydliggöra syfte och mål med fri entré,

∙utveckla en uppföljning av fri entré som tillgodoser både regeringens och museernas informationsbehov,

∙säkerställa att fri entré inte får en negativ påverkan på

museernas förutsättningar att utföra sina huvudsakliga uppdrag.

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-04-16 Bordlagd: 2020-04-16 Hänvisad: 2020-04-17 Motionstid slutar: 2020-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.