Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund

Skrivelse 2018/19:148

Regeringens skrivelse 2018/19:148

Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund Skr. 2018/19:148

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 augusti 2019

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin övergripande bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i granskningsrapporten Köp på saklig grund – myndigheternas skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner (RiR 2019:8).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande slutsatser att myndigheter måste vara uppmärksamma på vad som kan hända när anställdas ekonomiska intressesfär överlappar myndighetens.

Att statsförvaltningen är fri från korruption är en viktig förutsättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

statustext: Skrivelsen är inlämnad Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.