Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar

Skrivelse 2021/22:80

Regeringens skrivelse 2021/22:80

Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i

Skr.

infrastrukturinvesteringar

2021/22:80

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 december 2021

Morgan Johansson

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar (RiR 2021:22). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2021/22:80

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-12-22 Bordlagd: 2022-01-11 Hänvisad: 2022-01-12 Motionstid slutar: 2022-01-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.