Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken

Skrivelse 2017/18:297

Regeringens skrivelse 2017/18:297

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning Skr.

av affärsverken

2017/18:297

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 augusti 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Regeringens styrning av affärsverken (RiR 2018:5). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av rapporten.

1

Skr. 2017/18:297

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-09-05 Bordlagd: 2018-09-24 Hänvisad: 2018-09-25 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.